وب سایت آکادمی مهارت 724

(فروشگاهی / آموزشی)

https://724skill.ir

وب سایت گروه مهندسی 724 آی تی

(شرکتی)

https://724it.ir

وب سایت آموزشگاه پارسوا

(فروشگاهی / شرکتی)

https://42020.ir